Chính sách - Điều khoản

CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

HolaShip là một sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ iMedia cam kết hoạt động dịch vụ bưu chính theo đúng quy định của pháp luật, quy định tại các chính sách này.

Để đảm bảo quyền lợi của chính mình, trước khi tham gia sử dụng dịch vụ của HolaShip, Khách hàng vui lòng đọc kỹ những quy định trong Chính Sách Và Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ (”Chính sách”) này để hiểu rõ các quy định về dịch vụ của chúng tôi. Khi khách hàng (KH) sử dụng dịch vụ đồng nghĩa với việc KH đã đồng ý với các điều khoản quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).

Tùy tình hình, nhu cầu thực tế, chúng tôi có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông báo hay được sự đồng ý của KH, vì vậy, trước khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HolaShip, KH nên thường xuyên kiểm tra lại quy định tại Chính sách này để có được các thông tin cập nhật mới nhất. 

1.   QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

Khi sử dụng dịch vụ trên Website/Ứng dụng của HolaShip, HolaShip và KH có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

1.1.   Quyền và nghĩa vụ của HolaShip

1.1.1.   Quyền

1.1.1.1.   Yêu cầu KH cho kiểm tra Bưu gửi trong mọi trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc có dấu hiệu cho thấy Bưu gửi không đúng, đủ tiêu chuẩn, nghi ngờ hàng cấm, hàng giả hoặc theo yêu cầu của Cơ quan quản lý thị trường, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1.1.1.2.   Đình chỉ ngay lập tức việc nhận, vận chuyển, phát Bưu gửi và thông báo cho Cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp phát hiện Bưu gửi chưa được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam, Bưu gửi vi phạm quy định pháp luật về hàng cấm, hàng hạn chế vận chuyển/kinh doanh hoặc hàng kinh doanh có điều kiện nhưng không cung cấp được giấy phép/điều kiện khác của pháp luật.

1.1.1.3.   Chấm dứt Dịch vụ ngay lập tức hoặc từ chối cung ứng Dịch vụ trong trường hợp: (i) KH vi phạm pháp luật Bưu chính; (ii) Bưu gửi thuộc danh mục hàng hóa bị cấm, hạn chế kinh doanh hoặc không thuộc phạm vi vận chuyển theo chính sách của HolaShip được thể hiện tại website www.holaship.vn; (iii) địa chỉ giao/nhận Bưu gửi nằm ngoài Phạm vi Cung ứng Dịch vụ; (iv) thông tin Bưu gửi và/hoặc Thông tin Người nhận/Người gửi không rõ ràng; (v) quá thời hạn thanh toán Cước phí Dịch vụ của đợt thanh toán trước đó cho HolaShip; (vi) Bưu gửi không được đóng gói cẩn thận, đúng quy cách, tính chất của nội dung của Bưu gửi; (vii) xảy ra trường hợp Người nhận khiếu nại về chất lượng Bưu gửi hoặc Bưu gửi có dấu hiệu lừa đảo;

1.1.1.4.   Sử dụng thông tin giao dịch giữa HolaShip và KH nhằm quảng bá cho thương hiệu, uy tín của HolaShip, trừ trường hợp KH từ chối bằng văn bản.Trong trường hợp KH vi phạm thời gian thanh toán, HolaShip có quyền (i) cầm giữ và định đoạt một lượng Bưu gửi nhất định và các chứng từ liên quan đến Bưu gửi; và/hoặc (ii) cấn trừ trực tiếp vào Tiền thu hộ mà HolaShip đã hỗ trợ thực hiện KH. Trường hợp Bưu gửi hoặc Tiền thu hộ không đủ để cấn trừ Cước phí Dịch vụ thì KH phải thanh toán thêm Cước phí Dịch vụ còn thiếu trong vòng 03 (ba) ngày từ ngày HolaShip thông báo.

1.1.1.5.   Được KH bồi thường thiệt hại đầy đủ trong trường hợp thiệt hại xảy ra do KH vi phạm Hợp đồng, vi phạm pháp luật về Bưu chính, về hàng cấm lưu thông.

1.1.2.   Nghĩa vụ

1.1.2.1.   Thực hiện nghiêm túc cam kết về thời hạn, quy trình, Thời gian Toàn trình cung ứng Dịch vụ như đã thỏa thuận.

1.1.2.2.   Cung cấp đúng, đầy đủ thông tin về Dịch vụ cung ứng, Cước phí Dịch vụ đã cung ứng cho KH và trách nhiệm bồi thường thiệt hại, các thông tin liên quan khác (nếu có).

1.1.2.3.   Hướng dẫn KH sử dụng và thực hiện đúng các quy định, quy trình cung ứng Dịch vụ.

1.1.2.4.   Đảm bảo chất lượng Dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn đã công bố và thoả thuận giữa Các Bên. Công bố rõ, kịp thời với đại diện KH các phương án, biện pháp xử lý trong trường hợp hoàn thành cung ứng Dịch vụ không đúng như cam kết.

1.1.2.5.   Bồi thường thiệt hại cho KH (nếu có) trong trường hợp vi phạm các cam kết theo quy định tại Chính sách này và theo quy định của pháp luật.

1.1.2.6.   HolaShip sẽ được miễn trừ trách nhiệm bồi thường trong trường hợp Bưu gửi bị thất thoát bởi Người nhận mà KH hoặc Người gửi đã chỉ định, bao gồm nhưng không giới hạn việc Bưu gửi bị cướp, giật, đánh tráo, lừa đảo…. Để xác định sự việc này do Người nhận thực hiện, HolaShip sẽ hỗ trợ tiến hành trình báo cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

1.1.2.7.   Đảm bảo an toàn, chính xác và bí mật thông tin của KH theo qui định của pháp luật, giữ bí mật thông tin riêng về Người nhận, Người gửi, trừ trường hợp các thông tin này xuất phát từ bên thứ ba hoặc được công bố rộng rãi trên website của KH hoặc bất kỳ trang web nào khác.

1.1.2.8.   Đảm bảo an toàn cho Bưu gửi, không bóc mở, tráo đổi nội dung thông tin hàng hóa và chứng từ đính kèm trừ trường hợp pháp luật có quy định hoặc Các bên có thỏa thuận khác.

1.1.2.9.   Hoàn trả Bưu gửi cho KH khi KH yêu cầu, Người nhận từ chối nhận Bưu gửi hoặc không giao được cho Người nhận mặc dù đã áp dụng mọi phương thức liên lạc có thể. Trong trường hợp này, KH vẫn phải thanh toán Cước phí Dịch vụ cho các Đơn hàng bị trả về này và Cước phí Trả hàng theo quy định tại Phụ lục 3 đính kèm Hợp đồng này.

1.1.2.10.  Tiếp nhận, giải quyết hoặc hỗ trợ giải quyết mọi khiếu nại của KH liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ của HOLASHIP bao gồm nhưng không giới hạn chất lượng Dịch vụ, khiếu nại về Đơn hàng…

1.1.2.11.  Thu hộ tiền Bưu gửi cho KH và hoàn trả Tiền thu hộ theo đúng quy trình thỏa thuận giữa Các bên (nếu có).

1.2.   Quyền và nghĩa vụ của KH

1.2.1.   Quyền

1.2.1.1.   Được HolaShip cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến toàn bộ quy trình cung ứng Dịch vụ.

1.2.1.2.   Được HolaShip đảm bảo bí mật thông tin, an toàn đối với Bưu gửi trong toàn quá trình giao hàng theo qui định của pháp luật.

1.2.1.3.   Được HolaShip giải quyết khiếu nại, được giải quyết thỏa đáng về Dịch vụ cung ứng đã sử dụng.

1.2.1.4.   Được HolaShip bồi thường thiệt hại tùy theo thực tế từng trường hợp.

1.2.2.   Nghĩa vụ

1.2.2.1.   Bố trí, sắp xếp nhân viên thực hiện việc đối soát Cước phí Dịch vụ đảm bảo đúng thời hạn.

1.2.2.2.   Tuyệt đối không gửi Bưu gửi chưa được lưu thông trên thị trường, hàng cấm, hàng hạn chế vận chuyển/kinh doanh hoặc hàng kinh doanh có điều kiện nhưng không cung cấp được giấy phép.

1.2.2.3.   Phối hợp với HolaShip thực hiện việc kiểm tra nội dung của Bưu gửi.

1.2.2.4.   Chịu trách nhiệm trước HolaShip và trước pháp luật về nội dung Bưu gửi, hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ của Bưu gửi và chứng từ đính kèm.

1.2.2.5.   Chịu trách nhiệm làm việc, giải quyết với Cơ quan có thẩm quyền khi Bưu gửi tạm giữ hoặc tịch thu.

1.2.2.6.   Cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ của Bưu gửi cho HolaShip khi gửi Bưu gửi. HolaShip sẽ được miễn trừ trách nhiệm bồi thường trong trường hợp Bưu gửi bị tạm giữ hoặc tịch thu bởi cơ quan có thẩm quyền do Bưu gửi không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp đính kèm.

1.2.2.7.   Thanh toán đầy đủ, đúng hạn Cước phí Dịch vụ, lãi trả chậm (nếu có) theo quy định tại Điều 4 Hợp đồng này.

1.2.2.8.   Đóng gói Bưu gửi theo đúng từng quy cách, kích thước và tính chất của từng mặt hàng, đặc biệt đối với Bưu gửi là các mặt hàng dễ vỡ.

1.2.2.9.   Cung cấp đầy đủ chỉ dẫn liên quan đến Bưu gửi; thông tin liên quan đến Người gửi, Người nhận trên Bưu gửi.

1.2.2.10.  Bồi thường thiệt hại thực tế cho HolaShip và bên thứ 3 có liên quan khi thiệt hại xảy ra có nguồn gốc từ KH/Người gửi theo quy định của pháp luật.

1.2.2.11.  Chịu trách nhiệm về mọi thông tin liên quan đến Người nhận mà KH giao cho HolaShip. Trường hợp xảy ra sai sót về thông tin Người nhận hoặc Bưu gửi không đúng yêu cầu của Người nhận thì KH có trách nhiệm tự giải quyết với Người nhận, đồng thời KH vẫn phải thanh toán Cước phí Dịch vụ đối với Đơn hàng trên dựa trên lộ trình đã thực hiện.

1.2.2.12.  Bằng chi phí của mình, chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến (i) tranh chấp về quyền sở hữu Bưu gửi, nguồn gốc Bưu gửi với bên thứ ba bất kỳ; hoặc (ii) khiếu nại của Người nhận về việc hàng hóa bị lỗi, không đúng yêu cầu.

1.2.2.13.  Trường hợp KH ngừng sử dụng Dịch vụ của HolaShip mà không báo trước hoặc trong tháng đó KH không phát sinh Đơn hàng thì KH phải thanh toán cho HolaShip Cước phí Dịch vụ trung bình của 03 (ba) tháng liền kề trước tháng vi phạm.

1.2.2.14.  Không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao Hợp đồng hoặc bất kỳ quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý bằng văn bản của HolaShip.

2.   QUY ĐỊNH VỀ CƯỚC PHÍ, BỒI THƯỜNG, THANH TOÁN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

2.1.   Cước phí dịch vụ và khu vực cung cấp dịch vụ được quy định trên website: www.holaship.vn

2.2.   Quy định về bồi thường thiệt hại được quy định trên website: www.holaship.vn

2.3.   Thời hạn, thời hiệu và Quy trình giải quyết khiếu nại được quy định trên website: www.holaship.vn

2.4.   Đối với Dịch vụ giao hàng thu hộ tiền, IMD cho phép khách hàng chủ động nhận lựa chọn và thay đổi linh hoạt một trong các hình thức đối soát như sau:

-          Tự đối soát: KH tự điền số tiền cần rút về tài khoản ngân hàng vào bất kỳ khoảng thời gian nào trong ngày.

-          Đối soát định kỳ tự động vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.

-          Đối soát định kỳ tự động vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần.

-          Đối soát định kỳ vào thứ 4 hàng tuần.

2.5.   KH cam kết số tài khoản ngân hàng đăng ký trên hệ thống Holaship.vn để nhận tiền COD, chiết khấu là tài khoản được đăng ký và đứng tên hợp pháp bởi chính chủ thể có giao dịch với IMD. IMD được miễn trừ khỏi bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp KH bị mất, thất thoát số tiền COD, tiền chiết khấu…trong quá trình KH đăng ký và nhận các khoản tiền này.

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1.   Thu thập những thông tin gì

1.1.   "Dữ liệu cá nhân" được định nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay sai, về một cá nhân - người mà có thể được xác định danh tính từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu và các thông tin khác mà một tổ chức có quyền hoặc có thể truy cập. Ví dụ thường gặp của dữ liệu cá nhân có thể bao gồm: Họ tên, số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và thông tin liên lạc.

Lưu ý: Thông tin bạn cung cấp cần phải chính xác, vì nó liên quan đến việc vận chuyển của hàng hóa, thanh toán hoặc bồi hoàn.

1.2.   Chúng tôi sẽ/có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân về Người Dùng (KH):

1.2.1.   Khi Người Dùng đăng ký và/hoặc sử dụng dịch vụ của Chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với Chúng tôi;

1.2.2.   Khi Người Dùng gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm nhưng không giới hạn đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến dịch vụ của Chúng tôi;

1.2.3.   Khi Người Dùng đồng ý bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp cho Chúng tôi tài liệu hoặc thông tin liên quan đến tương tác giữa bạn với Chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng dịch vụ của Chúng tôi;

1.2.4.   Khi Người Dùng tương tác với Chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp trực tiếp, thông qua phương tiện truyền thông trên nền tảng mạng xã hội và thư điện tử;

1.2.5.   Khi Người Dùng sử dụng dịch vụ điện tử của Chúng tôi, hoặc tương tác với Chúng tôi qua Website/Ứng dụng. 

1.2.6.   Khi Người Dùng thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của Chúng tôi;

1.2.7.   Khi Người Dùng cung cấp cho Chúng tôi thông tin phản hồi hoặc khiếu nại;

1.2.8.   Khi Người Dùng tham gia vào một cuộc thi do Chúng tôi tổ chức;

1.2.9.   Khi Người Dùng gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho Chúng tôi vì bất cứ lý do nào;

Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của Người Dùng, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

1.3.   Khi Người Dùng truy cập, sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định bằng phương tiện tự động hoặc thụ động bằng cách sử dụng một loạt các công nghệ, loại có thể tải về điện thoại của bạn và có thể thiết lập/sửa đổi cài đặt trên thiết bị của bạn. Thông tin Chúng tôi thu thập có thể bao gồm các địa chỉ giao thức Internet (IP), hệ điều hành của thiết bị máy tính/điện thoại di động và loại trình duyệt, loại thiết bị di động, đặc điểm của thiết bị di động đó, mã định danh thiết bị duy nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) cho thiết bị của bạn, địa chỉ của một Trang web giới thiệu (nếu có). Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin này cho các Mục Đích (được định nghĩa dưới đây).

1.4.   Website/Ứng dụng di động của Chúng tôi có thể thu thập thông tin chính xác về vị trí của thiết bị di động của Người Dùng bằng cách sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi, các công nghệ khác có chức năng tương tự hiện có hoặc có khả năng được ứng dụng trong tương lai. Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin này cho một hoặc nhiều Mục Đích bao gồm cả các dịch vụ dựa trên địa điểm do bạn yêu cầu hoặc cung cấp cho bạn những thông tin liên quan tới địa điểm đó hoặc cho phép bạn chia sẻ vị trí của bạn cho Người Dùng khác. Đối với hầu hết các thiết bị di động, bạn có thể rút lại sự cho phép lấy thông tin vị trí của bạn thông qua mục cài đặt điện thoại. Nếu bạn có thắc mắc về cách để vô hiệu hóa các dịch vụ xác định vị trí trên thiết bị di động của bạn, xin vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động hoặc các nhà sản xuất thiết bị.

1.5.   Dữ liệu cá nhân được thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

-          Họ tên;

-          Địa chỉ email;

-          Ngày sinh;

-          Địa chỉ thanh toán;

-          Địa chỉ nhận hàng;

-          Số điện thoại di động;

-          Giới tính;

Bất kỳ thông tin nào khác về Người Dùng khi đăng nhập và sử dụng dịch vụ của Chúng tôi, thời điểm Người Dùng sử dụng các dịch vụ của Chúng tôi, cũng như các thông tin liên quan đến cách bạn sử dụng dịch vụ của Chúng tôi, số liệu tổng hợp về lịch sử thao tác của bạn.

1.6.   Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Người Dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc do chính Người Dùngđăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Người Dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của HolaShip.

Nếu bạn không muốn Chúng tôi thu thập các thông tin nói trên hay dữ liệu cá nhân, bạn có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào bằng cách thông báo đến Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Chúng tôi.

Lưu ý: Khi bạn không tham gia hoặc không còn đồng ý với các điều khoản thu thập thông tin cá nhân của Chúng tôi, việc sử dụng Dịch vụ của bạn có thể sẽ bị ảnh hưởng.

1.7.   Tài khoản

Một số chức năng nhất định của Dịch Vụ yêu cầu Người Dùng cung cấp dữ liệu cá nhân. Khi bạn tham gia sử dụng Website/Ứng dụng, Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho Chúng tôi những thông tin như họ tên, địa chỉ email, và tên Người Dùng mà bạn chọn. Chúng tôi cũng yêu cầu một số thông tin cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn như số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ nhận hàng, số CMND, chi tiết tài khoản ngân hàng, tuổi, ngày sinh, giới tính và sở thích. Sau khi tham gia tên Người Dùng và mật khẩu của bạn sẽ được sử dụng để bạn có thể truy cập một cách an toàn và duy trì tài khoản của bạn.

1.8.   Xem, tải nội dung và quảng cáo

Giống như khi duyệt web bằng trình duyệt, khi bạn xem nội dung quảng cáo, truy cập các phần mềm khác trên các dịch vụ của Chúng tôi, hầu hết các thông tin sẽ được gửi cho Chúng tôi (bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành...); tuy nhiên, thay vì số lượt truy cập, thiết bị của Người Dùng có thể gửi cho Chúng tôi thông tin về nội dung, quảng cáo đã xem và/hoặc phần mềm được cài đặt bởi Dịch vụ của Chúng tôi.

1.9.   Hỗ trợ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ Người Dùng quá email, tin nhắn SMS và các hình thức tương tác khác. Để hỗ trợ bạn, Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ email và số điện thoại di động. Ngoài ra, Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác thì mới cung cấp dịch vụ. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin nhận được khi bạn yêu cầu hỗ trợ, trong đó bao gồm địa chỉ email và Chúng tôi sẽ không chuyển hoặc chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

1.10.        Khảo sát Người Dùng

Vào một thời điểm nào đó, Chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin từ phía Người Dùng thông qua việc khảo sát. Việc tham gia vào các cuộc khảo sát là hoàn toàn tự nguyện, do đó bạn có thể lựa chọn cung cấp thông tin của bạn cho Chúng tôi hay không. Thông tin yêu cầu có thể bao gồm thông tin liên lạc (như địa chỉ email của bạn), và các thông tin cá nhân (như sở thích hay độ tuổi). Thông tin khảo sát sẽ được sử dụng cho Mục Đích khảo sát và cải thiện việc sử dụng Dịch vụ và sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba.

2.   Chúng tôi sử dụng thông tin Người Dùng cung cấp như thế nào?

2.1.   Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Người Dùng cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích sau đây:

2.1.1.      Để xem xét và/hoặc xử lý yêu cầu/giao dịch của bạn với Chúng tôi;

2.1.2.      Để quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng và/hoặc truy cập vào Dịch Vụ của Chúng tôi, cũng như tài khoản của bạn và mối quan hệ với Chúng tôi;

2.1.3.      Để quản lý, vận hành và cung cấp cho bạn cũng như tạo điều kiện cho việc cung cấp các Dịch Vụ của Chúng tôi, bao gồm ghi nhớ sở thích của bạn;

2.1.4.      Cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng Dịch Vụ bằng cách hiển thị nội dung theo mong muốn và sở thích của bạn, cung cấp một phương pháp nhanh hơn để bạn có thể truy cập vào tài khoản và gửi thông tin cho Chúng tôi, cho phép Chúng tôi liên lạc với bạn nếu cần thiết;

2.1.5.      Để tiếp nhận, xử lý, thương lượng hoặc hoàn thành một giao dịch và/hoặc để đáp ứng yêu cầu của bạn về Dịch vụ và thông báo cho bạn về những vấn đề dịch vụ và các hoạt động bất thường của tài khoản;

2.1.6.      Để thực thi Điều khoản Dịch vụ của Chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận cấp phép Người Dùng cuối nào được áp dụng;

2.1.7.      Để bảo vệ an toàn cá nhân, các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;

2.1.8.      Để xác định hoặc thẩm tra;

2.1.9.      Để duy trì và quản trị bất kỳ bản cập nhật phần mềm và/hoặc các bản cập nhật khác có thể hỗ trợ được yêu cầu theo thời gian để đảm bảo Dịch vụ của Chúng tôi vận hành trơn tru;

2.1.10.  Xử lý hoặc tiến hành dịch vụ chăm sóc khách hàng, cung cấp các hướng dẫn cho bạn, tiếp nhận hoặc phản hồi bất cứ yêu cầu nào được đưa ra bởi (hoặc có ý định được đưa ra bởi) bạn;

2.1.11.  Để liên hệ với bạn qua điện thoại, tin nhắn và/hoặc fax, thư điện tử và/hoặc thư bưu chính, hoặc các phương tiện khác để duy trì mối liên hệ của bạn với Dịch vụ của Chúng tôi. Bạn hiểu và thừa nhận rằng khi Chúng tôi liên hệ với bạn qua thư từ bưu chính, một số thông tin cá nhân của bạn như họ tên, địa chỉ nhận sẽ được tiết lộ trên bao bì thư.

2.1.12.  Để tiến hành nghiên cứu, phân tích và phát triển Dịch Vụ (bao gồm phân tích dữ liệu, làm khảo sát, xây dựng và/hoặc phát triển sản phẩm và dịch vụ), để phân tích hành vi Người Dùng nhằm Mục Đích cải thiện Dịch Vụ hoặc sản phẩm của Chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm của Người Dùng;

2.1.13.  Để cho phép quảng cáo, kiểm toán và các cuộc khảo sát khác nhằm xác định qui mô và thành phần đối tượng mục tiêu của bạn, và hiểu sở thích của họ với các Dịch vụ của HolaShip;

2.1.14.  Dành cho mục đích tiếp thị, Chúng tôi sẽ gửi thông tin cho bạn theo các phương tiện liên lạc khác nhau như thư bưu chính, thư điện tử, dịch vụ dựa trên vị trí, thông tin khuyến mại và các tài liệu liên quan đến Dịch vụ của HolaShip (bao gồm cả dịch vụ của các bên thứ ba mà HolaShip cộng tác hay làm việc với). Chúng tôi sẽ không gửi tiếp thị hoặc các thông tin khuyến mại cho bạn qua cuộc gọi, tin nhắn SMS/MMS hoặc fax, trừ khi điều đó không vi phạm các qui định pháp luật hoặc trước đó Chúng tôi đã nhận được sự đồng ý một cách rõ ràng từ phía bạn;

2.1.15.  Để sử dụng vào các vụ việc tố tụng hoặc để tuân thủ hoặc đáp ứng qui định pháp luật hoặc thực hiện theo yêu cầu của chính quyền hoặc quy định của bất kỳ cơ quan thẩm quyền có liên quan, trong đó có bao gồm việc công bố thông tin theo yêu cầu của pháp luật mà HOLASHIP cam kết ràng buộc hoặc bắt buộc phải tuân theo;

2.1.16.  Để thu thập số liệu thống kê và nghiên cứu báo cáo nội bộ theo luật định và/hoặc yêu cầu lưu giữ hồ sơ;

2.1.17.  Để thực hiện các hoạt động sàng lọc nội dung (bao gồm kiểm tra lý lịch Người Dùng) theo quy định của pháp luật và quy định của HolaShip;

2.1.18.  Để kiểm toán Dịch Vụ hoặc hoạt động kinh doanh của HolaShip;

2.1.19.  Để ngăn ngừa hoặc điều tra mọi gian lận, hoạt động trái pháp luật, thiếu sót hay hành vi sai trái, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi hoặc bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối liên hệ của bạn với Chúng tôi, dù có hoặc không có bất kỳ nghi ngờ nào về các hành vi nói trên;

2.1.20.  Để lưu trữ, sao lưu, khôi phục (dù là để khắc phục vấn đề hoặc không) dữ liệu cá nhân của bạn, cho dù trong hay ngoài Việt Nam;

2.1.21.  Bất kỳ Mục Đích nào khác mà Chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm yêu cầu có sự đồng thuận của bạn (gọi chung là “Mục Đích);

2.2.   Một số Mục Đích thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh tại thời điểm thu thập, nên sẽ không xuất hiện trong danh sách trên. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những Mục Đích đó tại thời điểm hỏi xin sự đồng ý của bạn, trừ khi việc xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu theo quy định pháp luật.

3.   Bảo vệ thông tin Người Dùng như thế nào?

Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của Người Dùng trên hệ thống của Chúng tôi. Dữ liệu Người Dùng được lưu trữ đằng sau mạng lưới bảo đảm và chỉ có thể truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt tới hệ thống. Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ phá hủy hoặc ẩn danh hóa dữ liệu cá nhân của bạn ngay khi phát sinh điều kiện hợp lý để giả định rằng (i) Mục Đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập không còn là Mục Đích ban đầu; và (ii) việc lưu giữ là không còn cần thiết cho bất kỳ Mục Đích pháp lý, kinh doanh. Nếu bạn ngừng sử dụngvà/hoặc các Dịch Vụ bị chấm dứt, Chúng tôi có thể tiếp tục lưu trữ, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với Chính Sách Bảo Mật và nghĩa vụ của Chúng tôi theo quy định. Tùy thuộc vào luật áp dụng, Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần báo trước.

4.   Có tiết lộ thông tin cá nhân của Người Dùng ra bên ngoài không?

4.1.   Trong hoạt động kinh doanh của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ/có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của Người Dùng cho bên thứ ba là các bên cung cấp dịch vụ cho Chúng tôi. Chúng tôi, đại lý và/hoặc các chi nhánh của Chúng tôi hoặc các công ty liên quan, và/hoặc các bên thứ ba khác, cho dù các Trang web bên đó đặt tại đâu, cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích nêu trên. Các nhà cung cấp dịch vụ, đại lý và/hoặc các chi nhánh hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác đó sẽ được thay mặt Chúng tôi hoặc bằng cách khác, xử lý dữ liệu cá nhân của bạncho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích nêu trên. Các bên thứ ba đó bao gồm:

4.1.1.      Các công ty con của Chúng tôi, các chi nhánh và các công ty liên quan;

4.1.2.      Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà Chúng tôi sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn những đơn vị cung cấp dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác như các công ty bưu chính, các công ty viễn thông, các công ty công nghệ thông tin và các trung tâm dữ liệu;

4.1.3.      Một người mua hoặc người thừa kế khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản HOLASHIP, cho dù là một hoạt động liên tục hoặc là một phần của phá sản, thanh lý, thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân của bạn là một trong những tài sản được chuyển giao; hoặc để một đối tác trong một giao dịch tài sản doanh nghiệp mà HOLASHIP hoặc chi nhánh của nó hoặc các công ty có liên quan tham gia;

4.1.4.      Bên thứ ba mà Chúng tôi tiết lộ thông tin dành cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích và các bên thứ ba đó sẽ lần lượt được thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích trên.

4.2.   Ngoài các nội dung trên, việc chia sẻ thông tin này có thể là do yêu cầu về việc chia sẻ thông tin mang tính thống kê và nhân khẩu học về Người Dùng của Chúng tôi và việc sử dụng Dịch Vụ của họ với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. Điều này sẽ không bao gồm bất cứ điều gì mà có thể được sử dụng để nhận dạng bạn một cách đặc biệt hoặc để phát hiện các thông tin cá nhân về bạn

4.3.   Để tránh sự nghi ngờ, trong trường hợp pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc các điều luật khác cho phép một tổ chức như Chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần sự đồng ý, thì sự cho phép đó vẫn tiếp tục được áp dụng.

4.4.   Chính Sách Bảo Mật này không phải là một lời hứa rằng dữ liệu cá nhân của Người Dùng sẽ không bao giờ được tiết lộ, ngoại trừ như được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này. Ví dụ, các bên thứ ba bất hợp pháp có thể chặn truy cập dữ liệu cá nhân chuyển đến hoặc được chứa trên Trang web, Ứng dụng, công nghệ có thể không hoạt động hoặc hoạt động không như dự kiến, hoặc một người nào đó có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng thông tin sai cách mà không phải do lỗi của Chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn triển khai các biện pháp an ninh hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định pháp luật hiện hành; tuy nhiên có thể sẽ không đảm bảo an toàn tuyệt đối khỏi việc tiết lộ trái phép phát sinh từ hành động hacking mang tính phá hoại và tinh vi bởi các đối tượng bất mãn chứ không phải do lỗi của Chúng tôi.

5.   Thông tin về trẻ em

Các Dịch Vụ không dành cho trẻ em dưới 10 tuổi. Chúng tôi không thu thập hoặc duy trì bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin không nhận dạng cá nhân từ bất cứ ai dưới 10 tuổi, và bất kỳ phần nào của ứng dụng của Chúng tôi hoặc dịch vụ khác cũng không dành cho trẻ em ở độ tuổi dưới 10. Chúng tôi sẽ khóa bất kỳ tài khoản nào sử dụng hoàn toàn bởi đối tượng trẻ em như vậy và sẽ loại bỏ và/hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Chúng tôi tin là đã được gửi đi bởi trẻ em dưới 10 tuổi.

6.   Khuyến cáo về an ninh và website bên thứ ba

6.1.   CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM AN NINH CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ NGƯỜI DÙNG CUNG CẤP cho Website bên thứ ba. Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để duy trì sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn  dưới sự sở hữu của Chúng tôi hoặc dưới sự kiểm soát của Chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ đằng sau mạng lưới bảo đảm và chỉ có thể truy cập bởi một số người giới hạn có quyền truy cập đặc biệt tới hệ thống và đã được yêu cầu giữ bí mật cho dữ liệu cá nhân này. Khi bạnsử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn, Chúng tôi cung cấp việc sử dụng qua một máy chủ an toàn. Tất cả dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm mà bạn cung cấp được mã hóa vào cơ sở dữ liệu của Chúng tôi để được chỉ truy cập như đã nêu ở trên.

6.2.   Chúng tôi cũng có thể tham gia hợp tác xây dựng thương hiệu và các mối quan hệ khác để cung cấp cho thương mại điện tử và các dịch vụ khác và các tính năng mà Chúng tôi tạo nên. Những trang web liên kết có Chính Sách Bảo Mật cũng như thỏa thuận an ninh riêng biệt và độc lập. Thậm chí nếu người thứ ba là bên liên kết với Chúng tôi, Chúng tôi không có quyền kiểm soát các trang web liên kết đó, trong đó có sự riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt độc lập. Dữ liệu được thu thập bởi các đối tác đồng thương hiệu của Chúng tôi hoặc những trang web của bên thứ ba (thậm chí nếu được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web của Chúng tôi) có thể không được nhận bởi Chúng tôi.

6.3.   Do đó Chúng tôi không có trách nhiệm đối với các nội dung, biện pháp an ninh và các hoạt động của các trang web liên kết. Các trang web liên kết chỉ phục vụ cho sự thuận tiện của bạn và do đó khi truy cập chúng, bạn phải chịu một số rủi ro nhất định. Tuy nhiên, Chúng tôi tìm cách để bảo vệ sự nguyên bản của Trang web của Chúng tôi và các liên kết đặt trên đó nên Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ thông tin phản hồi về các Trang web liên quan (kể cả trong trường hợp một liên kết nào đó không hoạt động).

7.   Làm thế nào để không tham gia, bỏ, yêu cầu truy cập hoặc thay đổi thông tin Người Dùng đã cung cấp cho chúng tôi?

7.1.   Từ chối nhận và Hủy Đồng ý

7.1.1.      Để sửa đổi đăng ký nhận tin qua thư điện tử, xin vui lòng cho Chúng tôi biết bằng cách thông báo tới bộ phận Chăm sóc khách hàng của Chúng tôi.

7.1.2.      Người Dùng có thể rút lại sự đồng ý đối với việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân mìnhdưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của Chúng tôi bằng cách thông báo tới bộ phận Chăm sóc khách hàng của Chúng tôi theo mục 8.2

7.1.3.      Một khi chúng tôi đã có hướng dẫn rõ ràng về việc hủy đồng ý của Người Dùng và xác minh danh tính của bạn, Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu cho việc hủy đồng ý đó, và sau đó sẽ không thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo cách thức nêu trong yêu cầu. Nếu Chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạnhoặc không hiểu được các chỉ dẫn của bạn, Chúng tôi sẽ liên hệ để làm rõ yêu cầu.

7.1.4.      Tuy nhiên, thu hồi chấp thuận của Người Dùng có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nhất định phát sinh từ việc hủy thỏa thuận. Về vấn đề này, tùy thuộc vào mức độ thu hồi của bạn về sự đồng ý cho Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nó có thể có nghĩa rằng chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch Vụ cho bạn, Chúng tôi có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại với bạn và/hoặc hợp đồng bạn có với Chúng tôi và Chúng tôi sẽ thông báo.

7.2.   Yêu cầu truy cập và/hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

7.2.1.      Nếu  đã tham gia vào dịch vụ của Chúng tôi, Người Dùng có thể trực tiếp truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn hiện đang dưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của Chúng tôi thông qua các trang Cài đặt tài khoản trên Ứng dụng. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với Chúng tôi, bạn có thể yêu cầu để truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn hiện đang dưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của Chúng tôi bằng cách gửi văn bản yêu cầu cho Chúng tôi. Chúng tôi cần có đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính của bạn cũng như bản chất của yêu cầu của bạn để có thể xử lí yêu cầu của bạn. Do đó, hãy thông báo tới cán bộ quản lý dữ liệu của Chúng tôi theo Phần 8.

7.2.2.      Đối với yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân, một khi Chúng tôi có đầy đủ thông tin từ bạn để xử lý yêu cầu đó, Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các dữ liệu cá nhân có liên quan trong vòng 30 ngày. Trường hợp Chúng tôi không thể đáp ứng cho bạn trong vòng 30 ngày, Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thời gian sớm nhất có thể trong phạm vi mà Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các thông tin yêu cầu. Lưu ý rằng Chúng tôi có thể miễn trừ một số loại dữ liệu cá nhân khỏi việc yêu cầu truy cập của bạn.

7.2.3.      Đối với yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân, một khi Chúng tôi có đầy đủ thông tin từ bạn để xử lý, Chúng tôi sẽ:

7.2.3.1.   Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn trong vòng 30 ngày. Trường hợp Chúng tôi không thể làm như vậy trong vòng 30 ngày, Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thời gian sớm nhất mà Chúng tôi có thể thực hiện.

7.2.3.2.   Chúng tôi sẽ gửi các dữ liệu cá nhân đã chỉnh sửa tới mọi tổ chức khác mà Chúng tôi đã tiết lộ các dữ liệu cá nhân này trong vòng 01 năm trước ngày điều chỉnh được thực hiện, trừ khi các tổ chức khác không cần những dữ liệu cá nhân đó cho bất kỳ Mục Đích pháp lý, kinh doanh nào.

7.2.3.3.   Không phụ thuộc vào mục 2, khoản 7.2 trên đây, nếu bạn yêu cầu, Chúng tôi có thể gửi các dữ liệu cá nhân đã chỉnh sửa chỉ cho các tổ chức cụ thể mà Chúng tôi đã tiết lộ các dữ liệu cá nhân này trong vòng 03 năm trước ngày điều chỉnh được thực hiện.

7.2.3.4.   Chúng tôi sẽ/có thể tính một mức phí hợp lý cho việc xử lý các yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu Chúng tôi quyết định thu phí, Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một ước tính bằng văn bản về việc tính phí. Xin lưu ý rằng Chúng tôi không cần phải trả lời hoặc xử lý với yêu cầu truy cập của bạn, trừ khi bạn đã đồng ý trả tiền lệ phí.

7.2.3.5.   Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn dựa theo với các quy định đã nêu trong các luật liên quan, luật yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối chỉnh sửa dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp quy định.

8.   Câu hỏi, thắc mắc hoặc khiếu nại?

8.1.   Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về việc bảo mật của Chúng tôi hoặc các giao dịch của bạn với các Dịch Vụ, xin vui lòng liên hệ: 

-          Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ iMedia

-          Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

-          Điện thoại: 0246 295 8884 

8.2.   Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại liên quan đến cách Chúng tôi đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc về cách thức Chúng tôi đang thực thi luật, Chúng tôi hoan nghênh bạn liên hệ với Chúng tôi.

8.3.   Nếu bạn gửi yêu cầu khiếu nại thông qua thư hay email, vui lòng ghi thông tin vụ khiếu nại về việc áp dụng luật liên quan đến an toàn thông tin cá nhân ở mục tiêu đề thư. Việc này sẽ giúp Chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn nhanh chóng bằng cách chuyển yêu cầu đó sang bộ phận chịu trách nhiệm trong công ty Chúng tôi để tiếp tục xử lý. Ví dụ, bạn có thể thêm vào mục tiêu đề email/thư nội dung “Khiếu nại áp dụng luật”. Chúng tôi sẽ cố gắng để xử lí các phàn nàn hoặc khiếu nại của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

9.   Luật điều chỉnh

Chính sách này được điều chỉnh bởi pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.